بيمارى سرطان در مبتلايان،به اقسام و اشكال مختلف بروز مى‌كند و تاكنون نيز علت‌و سبب پيدايش آن را نيافته‌اند.گهگاه آگاه مى‌شويم محقّقى داروئى را كشف كرده كه‌سرطان را درمان مى‌كند.اين حقيقتى است اما اين نوع داروها عملا در بعضى بيماران‌تأثير گذارده و در پاره‌اى موارد ممكنست تدريجا بيمارى را حتّى شدت بخشد،زيرا نوع‌و علت انواع سرطان متفاوت بوده و«طبيعت بيمار»هم در اين معالجات مؤثر مى‌باشد.

غده سرطانى ممكنست در بدن پديدار شده و سالهاى زياد پنهان و بى‌آزار باقى بماندو آثار و نشانه‌هائى از خود آشكار نسازد و شخص سالم و تندرست به نظر آيد.بعدها دراثر تحريكى چه در اثر عارضه مزاجى و يا از خوراك‌ها يا داروهاى ناموافق بناى نشونمارا گذارد.

پيشينيان در درمان اين بيمارى داروهاى گوناگون به كار برده و آزمايش‌هاى‌بى‌حدى نموده‌اند.از جمله آنكه علف مشهور به«اشترخار»(گياهى كه ترنجبين را از آن‌به دست مى‌آورند)را سائيده و نرم كرده به روى زخم مى‌پاشيدند و نتيجه مؤثر از آن‌مى‌گرفتند.

نگارنده بر آن شدم تجربه بيشترى روى اين گياه به عمل آورم به همين نيّت همه‌اجزاى علف اشترخار را كوبيدم تا گرد نرمى شد و بعد آن را با بعضى داروهاى مناسب‌معده مخلوط نموده و به مبتلايان بيمارى سرطان خورانيدم.بارها از اين مداوا نتيجه خوب‌ ديدم كه در جلد اول كتاب«راز درمان»1بدان اشاره كرده‌ام.بعدها نيز اين دارو را به‌بيماران سرطان معدى تجويز نمودم.بخصوص در موارد آغاز بيمارى غالبا نتايج بسياررضايتبخشى به دست آوردم.گياه اشترخار داراى خواص عديده‌ايست كه همه امتيازات‌آن در كتب گذشتگان نيامده است.از جمله آنكه اين گياه در جلوگيرى از خونريزى‌هائى‌مانند بواسير تأثير بسيار داشته و با خوردن آن قطع خونريزى مى‌شود.به بيمارانى كه‌مبتلاء به بول الدم‌ AIRUTAMEH بودند اين گياه را تجويز كردم و نتيجه خوب به دست‌آوردم.حتى آنانكه مشكوك به سرطان مجارى ادرار بودند بهبود يافته و برخى از آنان‌به‌طور قطعى معالجه شدند.خود اين بيماران نمونه‌هاى زنده‌اى هستند كه مى‌توان مراتب‌را از آنان تحقيق كرد.

گياه اشترخار هيچگونه سميّتى نداشته و از آن مى‌شود به مقدار زياد خورد.غرغره‌عرق اشترخار گلودرد را رفع مى‌نمايد.اين گياه در زمين‌هاى شن‌زار و ماسه‌اى مى‌رويد وداراى مقدار زيادى سيليسيوم است.يكى از عناصر تشكيل‌دهنده بدن سيليسيوم است كه‌كاهش آن بيمارى سل و سرطان و بيماريهاى ديگر را موجب مى‌شود.بنابراين مقتضى‌است به افرادى كه دچار خونريزى و كم‌خونى و يا سرطان هستند از اين گياه به شكل گرديا جوشانده بدهند.بايد پذيرفت كه گياهان به‌طور كلى داراى خواص بسيارى هستند كه‌ضرورت دارد در معرض آزمايش و رسيدگى بيشترى قرار گيرند.